Thông báo tuyển dụng của công ty Nissei Electric Việt Nam và công ty sản phẩm máy tính Fujitsu Việt Nam

   Khoa Hóa học chuyển thông tin tuyển dụng đến sinh viên và ứng viên quan tâm như sau:

1/ Công ty TNHH Nissei Electric Việt Nam

      Thông báo tuyển dụng đính kèm.

2/ Công ty sản phầm máy tính Fujitsu Việt Nam

      Thông báo tuyển dụng đính kèm.