Thông báo cảnh cáo sinh viên v/v đăng ký tham quan nhà máy

  Khoa Hóa học                                                                          Tp. HCM, ngày 30 tháng 10 năm 2019

THÔNG BÁO 

V/v cảnh cáo sinh viên khi đăng ký tham quan nhà máy

 

    Khoa Hóa học cảnh cáo các sinh viên dưới đây là sinh viên lớp 18HOH-CNTN về việc đăng ký tham quan nhà máy Rohm and Hass, Việt Nam (Dow) do Hội Hóa học Việt Nam kết hợp cùng công ty Dow tổ chức cho SV khoa Hóa vào ngày 29/10/2019. 

    Danh sách SV bị cảnh cáo

    Các sinh viên có tên trong danh sách trên sẽ không được xét tham gia các hoạt động tham quan thực tế trong năm học 2019-2020, sẽ xem xét trong mục 5. của điểm rèn luyện HK1/2019-2020.