Tổ chức seminar về ứng dụng của NMR

KHOA HÓA HỌC

 

 

THÔNG BÁO

V/v Tổ chức seminar về ứng dụng của NMR

 

Khoa Hóa học thông báo đến sinh viên buổi seminar như sau:

 

1/ Tiêu đề: Seminar về MNR Application.

2/ Chuyên gia: Barry Jones-Director of Business Development. Oxford instrumentation

3/ Thời gian: từ 14-15h, thứ hai 28/10/2019.

4/ Nội dung: Ứng dụng MNR vào việc phân tích mẫu thực tế

5/ Địa điểm: phòng F.203

6/ Tham dự: 16HOH-TN, 17HOH-TN (sinh viên không có lịch thi), 16CKH, 17CKH-1, 17CKH-2 và 17CKH-3