Thông báo về Quy định chuyển tiếp sinh Thạc sĩ cho chương trình đã kiểm định AUN

Thông báo chuyển tiếp sinh Thạc sĩ.

Giấy chứng nhận AUN của Khoa Hóa học.