Thông báo đóng chi phí hỗ trợ đào tạo năm thứ 1 của học viên cao học khóa 25/2015

THÔNG BÁO

v/v Thu chi phí hỗ trợ đào tạo năm 1 chương trình cao học khóa 25/2015

 

Đề nghị học viên cao học của các ngành khóa 25 đến phòng Đào tạo Sau đại học đóng chi phí hỗ trợ đào tạo năm thứ 1.

Thời gian: từ ngày 30/5/2016 đến 03/6/2016.

Mức thu: 3.500.000đ/năm                                                       

Sau thời hạn nêu trên, học viên không đóng chi phí Nhà trường sẽ không giải quyết bổ sung với bất cứ lý do gì.