Thông báo - xét tuyển nghiên cứu sinh trong nước năm 2015 đợt 1

THÔNG BÁO

XÉT TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH TRONG NƯỚC NĂM 2015- ĐỢT 1

(Địa chỉ trang web: www.hcmus.edu.vn/daotao)

1. ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN:

Người dự xét tuyển nghiên cứu sinh (dưới đây gọi là người dự tuyển) cần thỏa các điều kiện sau

1.1. Điều kiện văn bằng: thỏa 1 trong các điều kiện văn bằng sau

a. Có bằng thạc sĩ (thuộc phương thức có thực hiện luận văn) đúng ngành hay ngành phù hợp với ngành đăng ký dự tuyển

b. Có bằng thạc sĩ (thuộc phương thức không thực hiện luận văn) đúng ngành hay ngành phù hợp với ngành đăng ký dự tuyển và phải có ít nhất 1 công trình khoa học thuộc ngành đăng ký dự tuyển.

c. Có bằng thạc sĩ ngành gần với ngành dự tuyển. Trường hợp này ngoài qui định như mục 1.1a và mục 1.1b về phương thức đào tạo thạc sĩ, người dự tuyển phải học bổ sung kiến thức một số môn để phù hợp với ngành dự tuyển. Hội đồng chuyên môn của Bộ môn, Khoa phụ trách sẽ qui định các môn bổ sung cần thiết cho từng trường hợp cụ thể dựa trên bảng điểm thạc sĩ của người dự tuyển. Các môn học bổ sung này người dự tuyển sẽ học sau khi trúng tuyển.

d. Có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính qui loại khá trở lên đúng ngành hay ngành phù hợp với ngành đăng ký dự tuyển. Trường hợp này người dự tuyển phải thi thêm 2 môn cơ bản và cơ sở cùng với kỳ thi tuyển sinh cao học và phải có ít nhất 1 công trình khoa học.

e. Có bằng đại học đúng ngành loại khá trở lên và bằng thạc sĩ khác ngành. Trường hợp này người dự tuyển dự tuyển như trường hợp qui định ở mục 1.1d

Từ ngày 19/1/2015 - 10/2/2015 nhà trường sẽ nhận hồ sơ xét duyệt ngành phù hợp, ngành gần với ngành dự thi. Người dự thi phải nộp bản sao bằng thạc sĩ + bảng điểm thạc sĩ cho phòng ĐT Sau đại học để Hội đồng chuyên môn của trường xét duyệt

1.2. Công trình khoa học:

a. Đối với người dự tuyển tốt nghiệp chương trình đào tạo thạc sĩ không thực hiện luận văn thì phải có ít nhất 01 công trình khoa học: người dự tuyển là chủ nhiệm đề tài hoặc chương trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ trở lên đã nghiệm thu hoặc người dự tuyển là tác giả chính (có tên đứng đầu trong nhóm tác giả) bài báo khoa học đã công bố trên tạp chí khoa học thuộc danh mục do Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước qui định.

b. Đối với người dự tuyển chưa có bằng thạc sĩ thì phải có ít nhất 01 công trình khoa học (đề tài hoặc chương trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ trở lên đã nghiệm thu hoặc bài báo khoa học đã công bố trên tạp chí khoa học thuộc danh mục do Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước qui định)

1.3. Bài thuyết trình phỏng vấn: (phụ lục 1) - (trình bày bằng tiếng Việt)

Người dự tuyển có nguyện vọng đăng ký viết luận án tiến sĩ bằng tiếng Anh (báo cáo bằng tiếng Việt) thì phải làm thủ tục đăng ký trước với CSĐT và phải được CSĐT chấp thuận.

1.4. Cán bộ hướng dẫn (CBHD): được ít nhất một nhà khoa học có chức danh phó giáo sư trở lên hay học vị tiến sĩ khoa học; hoặc hai nhà khoa học có học vị tiến sĩ đồng hướng dẫn, nhận hướng dẫn. (danh sách cán bộ hướng dẫn đính kèm), Người dự tuyển nếu mời CBHD ngoài danh sách này thì phải được sự chấp thuận của CSĐT.

1.5. Thư giới thiệu: Có hai thư giới thiệu của hai giảng viên hoặc nghiên cứu viên có chức danh giáo sư hoặc phó giáo sư hoặc có học vị tiến sĩ khoa học hoặc học vị tiến sĩ đang công tác tại các cơ quan nghiên cứu, các trường đại học, cao đẳng, các Viện có cùng ngành với người dự tuyển. Người hướng dẫn có thể viết thư giới thiệu cho người dự tuyển nhưng chỉ được tối đa 1 thư giới thiệu từ người hướng dẫn. 

1.6. Thâm niên công tác: không bắt buộc.

1.7. Có giấy xác nhận của địa phương nơi cư trú xác nhận nhân thân tốt và hiện không vi phạm pháp luật. (xác nhận vào mẫu sơ yếu lý lịch trong hồ sơ dự tuyển)

1.8. Phải có đủ trình độ ngoại ngữ để tham khảo tài liệu, tham gia hoạt động chuyên môn phục vụ nghiên cứu và thực hiện đề tài luận án như qui định tại mục 3 thông báo này

1.9. Nộp hồ sơ đầy đủ và đúng thời hạn qui định

2. TIÊU CHÍ XÉT TUYỂN:

2.1.  Đối với thí sinh đã có bằng thạc sĩ:

- Môn Ngoại ngữ:

       a. Người dự tuyển đã đạt trình độ ngoại ngữ như qui định tại mục 3 thì được xét tuyển (không thi) môn ngoại ngữ đầu vào và đầu ra (xét 1 lần khi nộp hồ sơ thi tuyển)

       b. Thí sinh chưa đạt trình độ ngoại ngữ như qui định tại mục 3 thì phải đăng ký thi môn ngoại ngữ trong kỳ thi tuyển sinh 2015- đợt 1 hoặc có chứng chỉ TOEFL ITP tối thiểu 500 điểm; chứng chỉ TOEIC 2 kỹ năng (nghe, đọc) tối thiểu 600 điểm hoặc giấy chứng nhận điểm ngoại ngữ đạt từ 50 điểm trở lên (ở kỳ thi năm 2013) và 60 điểm trở lên (ở kỳ thi năm 2014) trong kỳ thi tuyển sinh sau đại học tại các CSĐT thuộc ĐHQG-HCM và còn hiệu lực 2 năm kể từ ngày thi môn ngoại ngữ (từ ngày 16/5/2013) đến ngày nộp hồ sơ. Đối tượng thuộc mục 2.1.b này phải đạt chuẩn trình độ ngoại ngữ đầu như qui định tại mục 3 trước khi tốt nghiệp (chứng chỉ còn thời hạn sử dụng đến ngày tốt nghiệp) 

    - Phỏng vấn xét tuyển: Hội đồng chuyên môn phỏng vấn trực tiếp để đánh giá trình độ chuyên môn, khả năng tự nghiên cứu, học lực ở bậc đại học, thạc sĩ, .... xét duyệt hướng nghiên cứu của đề tài luận án tiến sĩ, .... Điểm đánh giá của Hội đồng chuyên môn phải đạt từ 7.0 trở lên.

    - Hội đồng xét tuyển: Hội đồng tuyển sinh Sau đại học sẽ phê duyệt danh sách trúng tuyển dựa trên đề nghị của Hội đồng chuyên môn; kết quả môn ngoại ngữ; chỉ tiêu đào tạo năm 2015.

2.2.  Đối với thí sinh chưa có bằng thạc sĩ

   - Môn cơ bản và cơ sở: Điểm thi các môn cơ bản; môn cơ sở phải đạt từ 5/10 trở lên.

   - Môn Ngoại ngữ:

    a. Người dự tuyển đã đạt trình độ ngoại ngữ như qui định tại mục 3 thì được xét tuyển (không thi) môn ngoại ngữ đầu vào và đầu ra (xét 1 lần khi nộp hồ sơ thi tuyển)

    b. Thí sinh chưa đạt trình độ ngoại ngữ như qui định tại mục 3 thì phải đăng ký thi môn ngoại ngữ trong kỳ thi tuyển sinh 2015- đợt 1 hoặc có chứng chỉ TOEFL ITP tối thiểu 500 điểm; chứng chỉ TOEIC 2 kỹ năng (nghe, đọc) tối thiểu 600 điểm hoặc giấy chứng nhận điểm ngoại ngữ đạt từ 50 điểm trở lên (ở kỳ thi năm 2013) và 60 điểm trở lên (ở kỳ thi năm 2014) trong kỳ thi tuyển sinh sau đại học tại các CSĐT thuộc ĐHQG-HCM và còn hiệu lực 2 năm kể từ ngày thi môn ngoại ngữ (từ ngày 16/5/2013) đến ngày nộp hồ sơ. Đối tượng thuộc mục 2.2.b này phải đạt chuẩn trình độ ngoại ngữ đầu như qui định tại mục 3 trước khi tốt nghiệp (chứng chỉ còn thời hạn sử dụng đến ngày tốt nghiệp) 

    - Phỏng vấn xét tuyển: Hội đồng chuyên môn phỏng vấn trực tiếp để đánh giá trình độ chuyên môn, khả năng tự nghiên cứu, học lực ở bậc đại học, thạc sĩ, .... xét duyệt hướng nghiên cứu của đề tài luận án tiến sĩ, .... Điểm đánh giá của Hội đồng chuyên môn phải đạt từ 7.0 trở lên.

    - Hội đồng xét tuyển: Hội đồng tuyển sinh Sau đại học sẽ phê duyệt danh sách trúng tuyển dựa đề nghị của Hội đồng chuyên môn; kết quả môn ngoại ngữ; chỉ tiêu đào tạo năm 2015.

3. QUI ĐỊNH CHUẨN TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ Ở BẬC TIẾN SĨ

a. Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ hoặc tiến sĩ tại nước ngoài;

b. Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ hoặc tiến sĩ ở trong nước mà ngôn ngữ sử dụng toàn phần trong đào tạo là 1 trong 5 thứ tiếng Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung không qua phiên dịch;

c. Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ hoặc tiến sĩ ngành ngoại ngữ do các cơ sở đào tạo trong nước, nước ngoài cấp;

d. Có 1 trong các chứng chỉ tiếng Anh đạt chuẩn trình độ B2.1, gồm các chứng chỉ dưới đây và các chứng chỉ này còn hiệu lực 2 năm tính từ ngày thi chứng chỉ đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

 

IELTS (*)

Cambridge English

TOEFL

(ETS cấp)

TOEIC 4 kỹ năng

(ETS cấp)

VNU-EPT (**)

 

 

 

(Nghe, đọc)

(Nói, viết)

 

5.5 - 60

FCE (90-100)

iBT 60 - 78

551 - 670

241 - 270

VNU-EPT 9

251 - 275

 

(*): do Hội đồng Anh, ĐH Cambridge, IDP-Úc cấp

(**): do Trung tâm Khảo thí tiếng Anh ĐHQG-HCM cấp

e. Có 1 trong các chứng chỉ ngoại ngữ khác tiếng Anh đạt chuẩn trình độ dưới đây và các chứng chỉ này còn hiệu lực 2 năm tính từ ngày thi chứng chỉ đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển:

 

Ngoại ngữ

Pháp

Nga

Đức

Trung

Nhật

Trình độ

DELF A4, DELF B1, TCF niveau 2

TRKI  cấp độ 3

ZD cấp độ 3

HSK cấp độ 5

JLPT N3

4.  DANH MỤC CÁC NGÀNH XÉT TUYỂN VÀ CHỈ TIÊU TUYỂN SINH: (Phụ lục 2)

5.  HỒ SƠ DỰ TUYỂN, THỜI GIAN THI VÀ LỆ PHÍ:

5.1. Phát và nhận hồ sơ dự tuyển:

- Người dự tuyển liên hệ đăng ký hồ sơ tại phòng Đào tạo SĐH trường ĐH Khoa học Tự Nhiên từ ngày 19/1/2015 đến 16g ngày 31/3/2015.

- Nộp hồ sơ thi tuyển từ ngày 23/3/2015  đến 16g ngày 27/3/2015 Nhà trường chỉ nhận các hồ sơ đầy đủ, đúng qui định và đúng thời hạn.

    * Đối với người dự tuyển sẽ tốt nghiệp thạc sĩ vào tháng 4/2015, hạn cuối nộp hồ sơ đến 16g ngày 16/4/2015 và được nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp thay cho bản sao bằng thạc sĩ, Tuy nhiên phải nộp bổ sung bản sao hợp lệ bằng TN trước ngày 30/5/2015, sau thời hạn này các thí sinh chưa nộp bổ sung bản sao bằng TN sẽ bị hủy kết quả thi tuyển.

    * Thí sinh chưa có văn bằng/ Chứng chỉ ngoại ngữ trong thời gian nộp hồ sơ xét tuyển thì được phép nộp bổ sung đến trước 16 giờ ngày 29/5/2015. Sau thời hạn này, các trường hợp không nộp bổ sung văn bằng/ chứng chỉ ngoại ngữ sẽ bị hủy kết quả phỏng vấn. 

5.2. Lệ phí đăng ký dự tuyển và lệ phí xét tuyển (nộp cùng với nộp hồ sơ dự thi):

   - Lệ phí đăng ký dự tuyển: 60.000đ/ người dự tuyển

   - Lệ phí xét tuyển: 200.000đ/ người dự tuyển

   - Lệ phí thi môn ngọai ngữ: 120.000đ/ người dự tuyển

5.3. Lịch xét tuyển

   - Ngày thi môn ngoại ngữ       : 17/5/2015

   - Ngày phỏng vấn xét tuyển   : 18/5/2015 - 23/5/2015

6. ĐỀ CƯƠNG, TÀI LIỆU VÀ KẾ HOẠCH ÔN TẬP:

6.1. Ôn tập môn cơ bản, cơ sở:  Xem chi tiết trong thông báo tổ chức lớp ôn tập tuyển sinh cao học năm 2015 tại trang web www.hcmus.edu.vn/tuyensinh/saudaihoc.

6.2. Ôn tập đối với môn ngoại ngữ tiếng Anh:

      Nhà trường tổ chức lớp ôn tập môn Anh văn vào tháng 2/2015 (xem thông báo tại trang web www.hcmus.edu.vn/tuyensinh/saudaihoc). Thí sinh tham khảo dạng thức đề thi tại phụ lục 3 và giáo trình ôn thi VNU-EPT mua tại phòng ĐT sau đại học 150.000đ/ quyển.

7. GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BẬC TIẾN SĨ:

7.1. Chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ gồm: (Chưa kể 2 môn Triết và ngoại ngữ)

  - Phần 1: Các học phần bổ sung: là học phần gồm các môn học thuộc chương trình đào tạo thạc sĩ cùng khóa dành cho các đối tượng như sau: (1) Nghiên cứu sinh chưa có bằng thạc sĩ; (2) Nghiên cứu sinh đã có bằng thạc sĩ chuyên ngành gần với chuyên ngành học tiến sĩ; (3) Nghiên cứu sinh có bằng thạc sĩ chuyên ngành đúng với chuyên ngành học tiến sĩ nhưng tốt nghiệp đã nhiều năm hoặc do cơ sở đào tạo khác cấp

  - Phần 2: Các học phần ở trình độ tiến sĩ, các chuyên đề tiến sĩ và tiểu luận tổng quan:

       + Học phần ở trình độ tiến sĩ: 8 - 12 tín chỉ, (tương ứng từ 2 - 4 môn học). Là học phần căn bản liên quan đến những kiến thức cốt lõi ở mức độ cao của ngành và chuyên ngành

       + Các chuyên đề tiến sĩ:  4 đến 6 tín chỉ (tương ứng với 1 đến 2 môn). Các chuyên đề tiến sĩ đòi hỏi nghiên cứu sinh tự cập nhật kiến thức mới liên quan trực tiếp đến đề tài luận án

       + Tiểu luận tổng quan về tình hình nghiên cứu và các vấn đề liên quan đến đề tài luận án đòi hỏi nghiên cứu sinh thể hiện khả năng phân tích, đánh giá các công trình nghiên cứu đã có của các tác giả trong và ngoài nước liên quan mật thiết đến đề tài luận án, nêu những vấn đề tồn tại, chỉ ra những vấn đề mà luận án cần tập trung nghiên cứu giải quyết

   - Phần 3: Nghiên cứu khoa học và luận án tiến sĩ.

7.2. Thời gian đào tạo và học phí:

Thời gian đào tạo trình độ tiến sĩ đối với người có bằng thạc sĩ cùng ngành là 03 năm; đối với người chỉ có bằng đại học cùng ngành là 05 năm.

Dự kiến học phí: NCS đã có bằng thạc sĩ: 20.500.000 - 22.000.000đ/ năm

     NCS chưa có bằng thạc sĩ: phải đóng thêm học phí học các học phần cao học 390.000đ/TC

    Mọi thông tin chi tiết về xét tuyển nghiên cứu sinh năm 2015 vui lòng xem trên trang web: http://www.hcmus.edu.vn