Thông báo - Thu chi phí hỗ trợ đào tạo năm 2 chương trình cao học khóa 23/2013

THÔNG BÁO

v/v Thu chi phí hỗ trợ đào tạo năm 2 chương trình cao học khóa 23/2013

 

    Đề nghị học viên cao học của các chuyên ngành khóa 23 đến phòng Đào tạo Sau đại học đóng chi phí hỗ trợ đào tạo năm thứ 2.

    Thời gian: từ ngày 21/04/2014 đến 23/04/2014.

     Mức thu: 3.500.000đ/năm                                                       

    Sau thời hạn nêu trên, học viên không đóng chi phí Nhà trường sẽ không giải quyết bổ sung với bất cứ lý do gì.