Thông báo - thu học phí và chi phí hỗ trợ đào tạo nghiên cứu sinh khóa năm 2013

THÔNG BÁO

v/v Thu học phí và chi phí hỗ trợ đào tạo nghiên cứu sinh khóa năm 2013
 

Đề nghị nghiên cứu sinh của các chuyên ngành khóa năm 2013 đến phòng Đào tạo Sau đại học đóng học phí gồm:

1. Chi phí hỗ trợ đào tạo năm thứ 2.

    Mức thu: 8.400.000đ/năm

2. Học phí năm thứ 2

    Mức thu: 12.000.000đ/năm

Thời gian: từ ngày01/6/2015 đến 05/6/2015.

Nghiên cứu sinh khóa năm 2013 (tuyển đợt 1) chưa đóng học phí bổ sung năm 1 (2.000.000 đồng). Đề nghị nộp tại phòng Đào tạo Sau đại học từ ngày 01/6/2015 đến ngày 05/6/2015.