Thông báo v/v thực tập hóa lý 1 HK II/2017-2018

THÔNG BÁO

V/v thực tập hóa lý 1 HK II/2017-2018

Trưởng thực tập Hóa lý 1 sắp xếp một buổi gặp mặt sinh viên để trao đổi các vấn đề trước khi bắt đầu học thực tập, thời gian như sau:

- Thời gian: 9h00, ngày 12/4/2018 (thứ năm)

- Địa điểm: phòng F305

Vì 10h15, sinh viên khóa 2016 thi môn Hữu cơ 1, do đó sinh viên phải tranh thủ tập trung ổn định trước 9h00 để kịp thời gian đi thi, buổi trao đổi sẽ diễn ra trong khỏang 30 phút.

GV cũng tạo một website (tthl1.webnode.vn), trong website này có đầy đủ thông tin liên quan đến TT HL1.