Thông báo - Học viên cao học khoá 23 chưa đóng chi phí hỗ trợ đào tạo theo qui định

 

THÔNG BÁO

v/v Học viên cao học khoá 23 chưa đóng chi phí hỗ trợ đào tạo theo qui định

Theo qui định về việc đóng chi phí hỗ trợ đào tạo của học viên cao học khóa 23/2013 vào đầu tháng 4 hàng năm, tuy nhiên đến nay một số trường hợp vẫn chưa đóng theo đúng qui định (Xem file đính kèm).

     Nhà trường đề nghị học viên đến phòng ĐT Sau đại học để nộp chi phí hỗ trợ đào tạo còn thiếu trước ngày 28 - 29/5/2015.