Giới thiệu chương trình Đào tạo Thạc sỹ

1. Mục tiêu đào tạo:

Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ giúp học viên nắm vững lý thuyết, có trình độ cao về thực hành, có khả năng nghiên cứu, làm việc độc lập, sáng tạo và có năng lực phát hiện, phân tích và giải quyết những vấn đề thuộc ngành được đào tạo.

2. Thời gian đào tạo: 2 năm

3. Chương trình đào tạo:

Gồm 3 phần sau: Kiến thức chung (Triết học, Ngoại ngữ); Kiến thức cơ sở và chuyên ngành; Luận văn Thạc sỹ

4. Khung chương trình đào tạo các chuyên ngành:

 -     Khung chương trình đào tạo Thạc sỹ Hóa hữu cơ

 -     Khung chương trình đào tạo Thạc sỹ Hóa phân tích

 -     Khung chương trình đào tạo Thạc sỹ Hóa vô cơ

 -     Khung chương trình đào tạo Thạc sỹ Hóa lý