Thông báo số 1: V/v báo cáo môn Phương pháp nghiên cứu khoa học lớp 16HOH_TN

 THÔNG BÁO SỐ 1

V/v báo cáo môn Phương pháp nghiên cứu khoa học lớp 16HOH_TN

Thời gian: Bắt đầu lúc 7h30, ngày 18/2/2020

Danh sách chia hội đồng và phòng học sẽ thông báo sau.