Thông báo v/v nghỉ học môn Thiết kế dược phẩm bằng máy tính ngày 27/11/2019

 THÔNG BÁO

V/v nghỉ học môn Thiết kế dược phẩm bằng máy tính ngày 27/11/2019

Hôm nay GV có việc bận nên lớp Thiết kế dược phẩm bằng máy tính được nghỉ học. Tuần sau học lại bình thường theo thời khóa biểu.