Thông báo v/v nghỉ học BT Hóa hữu cơ 2 ngày 25/11/2019

 THÔNG BÁO

V/v nghỉ học BT Hóa hữu cơ 2 ngày 25/11/2019

Do GV bị bệnh nên lớp BT Hóa hữu cơ 2 chiều thứ 2 (25/11/2019) được nghỉ học.