Thông báo v/v nghỉ học môn Hợp chất thiên nhiên ngày 20/11/2019

 THÔNG BÁO

v/v nghỉ học môn Hợp chất thiên nhiên ngày 20/11/2019

Ngày 20/11/2019, GV có việc bận nên lớp Hợp chất thiên nhiên được nghỉ học.