Thông báo phòng học môn Thiết kế dược phẩm bằng máy tính ngày 23/10/2019

 THÔNG BÁO

Phòng học môn Thiết kế dược phẩm bằng máy tính ngày 23/10/2019

Từ ngày 23/10/2019, môn Thiết kế dược phẩm bằng máy tính sẽ quay lại học tại phòng H2.2.