Thông báo phòng học môn Thiết kế dược phẩm bằng máy tính ngày 16/10/2019

 THÔNG BÁO

Phòng học môn Thiết kế dược phẩm bằng máy tính ngày 16/10/2019

Hôm nay (16/10/2019), môn Thiết kế dược phẩm bằng máy tính học tại phòng B.44.