Thông báo học bổng cử nhân tài năng học kỳ 2, năm học 2018-2019

   Khoa Hóa học                                                                               Tp. HCM, ngày 15 tháng 10 năm 2019

THÔNG BÁO

V/v cấp học bổng Cử nhân tài năng, học kỳ 2, năm học 2018-2019

   Căn cứ vào thành tích học tập xuất sắc và quá trình rèn luyện của sinh viên hệ Cử nhân Tài năng khóa 2015, 2016 và 2017, Ban Chủ nhiệm khoa Hóa học đã đề nghị Ban Giám hiệu trường cấp trao 15 suất học bổng cho các sinh viên hệ Cử nhân tài năng khóa 2015, 2016 và 2017 (mỗi khóa 5 suất) theo danh sách đính kèm các link dưới đây.

   Danh sách học bổng CNTN khóa 2015

   Danh sách học bổng CNTN khóa 2016

   Danh sách học bổng CNTN khóa 2017

  Riêng đối với học bổng CNTN dành cho khóa 2018, danh sách xét trao học bổng sẽ được thông báo sau.

Ghi chú: Học bổng đã được chuyển vào tài khoản của sinh viên theo danh sách đề nghị.

   Mọi thắc mắc liên quan, sinh viên gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.