Thông báo phòng học môn Thiết kế dược phẩm bằng máy tính ngày 09/10/2019

 THÔNG BÁO

Phòng học môn Thiết kế dược phẩm bằng máy tính ngày 09/10/2019

Ngày 09/10/2019, môn Thiết kế dược phẩm bằng máy tính sẽ học tại phòng F111.