Thông báo v/v mua tài liệu môn Hóa đại cương 1

 THÔNG BÁO

V/v mua tài liệu môn Hóa đại cương 1

Tài liệu môn Hóa đại cương 1 (lý thuyết + bài tập) đã được gửi ở quầy photo hành lang D-E, sinh viên các lớp học môn HDC1 thì đến đó photo nha.

* GV dạy BT Hóa đại cương 2 lớp 19HOH1A và 19HOH1B có gửi tài liệu cho lớp, sinh viên lấy tài liệu tại đây.