Thông báo v/v nghỉ học môn Hợp chất thiên nhiên ngày 18/9/2019

 THÔNG BÁO

V/v nghỉ học môn Hợp chất thiên nhiên ngày 18/9/2019

Thứ 4 (18/9/2019), môn Hợp chất thiên nhiên được nghỉ học. Tuần sau học lại bình thường theo thời khóa biểu.