Thông báo v/v dời ngày học môn Thực hành Hóa học ứng dụng

 THÔNG BÁO

V/v dời ngày học môn Thực hành Hóa học ứng dụng

Do hiện tại sinh viên còn hiệu chỉnh ĐKHP, danh sách đăng kí chưa ổn định nên lịch học môn thực hành hóa học ứng dụng sẽ có sự điều chỉnh. Lịch học và danh sách SV của từng chuyên đề sẽ được thông báo lại sau.