Thông báo v/v nghỉ học môn Hóa lý hữu cơ ngày 11/9/2019

THÔNG BÁO

V/v nghỉ học môn Hóa lý hữu cơ ngày 11/9/2019

Ngày mai, môn Hóa lý hữu cơ được nghỉ học. Tuần sau, lớp học lại bình thường theo thời khóa biểu.