Thông báo điều chỉnh phòng học môn Hóa hữu cơ 2 lớp 17HOH2

 THÔNG BÁO

Điều chỉnh phòng học môn Hóa hữu cơ 2 lớp 17HOH2

Môn Hóa hữu cơ 2 (thứ 6, tiết 4-6) chuyển sang học tại phòng C.33, bắt đầu từ ngày 13/9/2019.