Thông báo kết quả xét tuyển bổ sung hệ CNTN HK I/2019-2020

 THÔNG BÁO

Kết quả xét tuyển bổ sung hệ CNTN HK I/2019-2020

   Dựa trên kết quả học tập, rèn luyện trong năm học 2018-2019 và nguyện vọng của sinh viên, Khoa Hóa học thông báo những sinh viên có tên trong danh sách dưới đây đã được tuyển bổ sung vào lớp CNTN từ HK I/2019-2020. Những sinh viên này chính thức chuyển vào lớp 18HOH_TN và học theo thời khóa biểu của lớp 18HOH_TN.

DANH SÁCH TUYỂN BỔ SUNG HỆ CNTN