Thông báo danh sách môn học không đủ số lượng mở lớp trong HK I/2019-2020 (cập nhật)

 THÔNG BÁO

Danh sách môn học không đủ số lượng mở lớp trong HK I/2019-2020 (cập nhật)

Môn cập nhật: CHE10420 - Các phương pháp tuyển

Danh sách môn học không đủ số lượng mở lớp:
- CHE10001 - Các phương pháp phổ nghiệm
- CHE10101 - Hóa học lập thể hữu cơ
- CHE10103 - Cơ chế phản ứng hữu cơ 2
- CHE10104 - Thực hành hoá hữu cơ chuyên ngành
- CHE10121 - Kỹ thuật hóa hữu cơ
- CHE10126 - Tổng hợp hóa dầu
- CHE10131 - Hóa hữu cơ ứng dụng 2
- CHE10201 - Hóa lượng tử ứng dụng
- CHE10202 - Hóa học xúc tác
- CHE10203 - Động học điện hóa
- CHE10221 - PP tính ứng dụng trong HH
- CHE10222 - Điện hóa học ứng dụng
- CHE10223 - Ứng dụng vi tính trong hóa học
- CHE10224 - Phân tích ô nhiễm môi trường khí
- CHE10225 - Thực tập PT ô nhiễm môi trường khí
- CHE10226 - TT Hóa lý chuyên ngành - Hóa tính tóan
- CHE10227 - Hoá học nano
- CHE10228 - Năng lượng bền vững (lớp thường)
- CHE10205 - Thực hành hóa lý chuyên ngành 2
- CHE10328 - Hoá học nước thải - Kỹ thuật xử lý nước (lớp thường)
- CHE10421 - Giản đồ pha
- CHE10427 - Thực tập hóa vô cơ chuyên ngành 2
- CHE10428 - Lý thuyết đối xứng và lý thuyết nhóm ứng dụng trong hóa học
- CHE10501 - Tổng hợp polyme
- CHE10524 - Biến tính polyme
- CHE10506 - Thực hành polymer 2
- CHE10522 - Cao su, keo dán và chất tạo màng