Thông báo về môn Hóa lý 2 lớp 17HOH1

 THÔNG BÁO

Về môn Hóa lý 2 lớp 17HOH1

- Thứ 4 (04/9/2019), môn Hóa lý 2 (Điện hóa học) lớp 17HOH1 sẽ bắt đầu học lúc 7h45.

- Sinh viên lớp 17HOH1 vào link sau để lấy tài liệu bài giảng phần Động hóa học. Tải link tại đây.