Thông báo v/v nghỉ học môn Cơ chế phản ứng 1 ngày 03/9/2019

 THÔNG BÁO

V/v nghỉ học môn Cơ chế phản ứng 1 ngày 03/9/2019

   Hôm nay (03/9/2019), GV có việc bận nên môn Cơ chế phản ứng 1 được nghỉ, tuần sau học bình thường theo thời khóa biểu.