Thông báo kết quả xét làm ĐTTN trong HK I/2019-2020

 THÔNG BÁO

Kết quả xét làm ĐTTN trong HK I/2019-2020 (Cập nhật)

- CN Hữu cơ

- CN Phân tích

- CN Vô cơ

- CN Polyme

- CN Hóa dược

Lưu ý: Những sinh viên không có tên trong danh sách trên sẽ không được ĐKHP các môn tốt nghiệp.

* Mọi phản hồi liên hệ qua email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..