Thông báo v/v thời gian bắt đầu học môn Hóa vô cơ 1

 THÔNG BÁO

V/v thời gian bắt đầu học môn Hóa vô cơ 1

Môn hóa vô cơ 1 sẽ bắt đầu học từ tuần 09/9/2019. Thông báo này áp dụng cho lớp 18HOH1, 18HOH2, 18HOH_TN và 18HOH_VP.