Thông báo thời gian bắt đầu học môn Thiết kế dược phẩm bằng máy tính và Phương pháp nghiên cứu khoa học

 THÔNG BÁO

Thời gian bắt đầu học môn Thiết kế dược phẩm bằng máy tính và Phương pháp nghiên cứu khoa học 

- Phương pháp nghiên cứu khoa học (lớp 16HOH_TN): từ thứ 2, ngày 09/9/2019

- Thiết kế dược phẩm bằng máy tính: từ thứ 4, ngày 18/9/2019