Thông báo v/v sử dụng tài liệu cho môn thi Các PP Phổ nghiệm

THÔNG BÁO

V/v sử dụng tài liệu cho môn thi Các PP Phổ nghiệm

GV thông báo: Khi thi môn Các PP Phổ nghiệm, sinh viên được sử dụng tài liệu là 1 tờ giấy A4, viết tay. Áp dụng cho lớp 17HOH1, 17HOH2 và 17HOH_TN.