Thông báo v/v mở học phần Vật liệu vô cơ

THÔNG BÁO

V/v mở học phần Vật liệu vô cơ trong HK II/2016-2017

Sau khi xem xét, phòng Đào tạo đã đồng ý mở học phần Vật liệu vô cơ trong HK II/2016-2017. Do đó, khoa Hóa thông báo lịch học như sau:

- Thời gian: thứ 7, tiết 4-6

- Phòng học: F.111

- Thời gian bắt đầu: 11/03/2017

Lưu ý: Vì số lượng sinh viên rất ít, do đó sinh viên cần phải đi học đầy đủ.