Thông báo lịch thực tập Hóa vô cơ 2 và Thực tập Hóa hữu cơ 1

Khoa Hóa thông báo môn thực tập Hóa Hữu cơ 1 và Thực tập Hóa vô cơ 2 sẽ bắt đầu từ tuần thứ 4 (từ ngày 09/03/2015).
Về giáo trình thực tập SV liên hệ Lớp trưởng của mỗi lớp để nhận giáo trình.
Đề nghị Lớp trưởng liên hệ với thầy trưởng thực tập mỗi môn để nhận giáo trình
TT Hóa hữu cơ 1: thầy Hoàng Phú (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
TT Hóa vô cơ 2: thầy T.  Hớn Quốc (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
Thực tập từ tuần 4-tuần 9.

                                                                                                              Người đăng: ThaoLy