Thời khóa biểu các lớp Việt -Pháp

SV vào link bên dưới xe chi tiết thông tin phòng học các lớp Việt -Pháp

TKB Việt - Pháp