Thông báo v/v mở lớp học lại môn Hóa vô cơ 2 HK1/2021-2022

THÔNG BÁO

V/v mở lớp học lại môn Hóa vô cơ 2 HK1/2021-2022

- Thời gian ĐKHP: Từ 8h00 ngày 11/11/2021 đền 8h00 ngày 12/11/2021.

Lưu ý: SV không được hiệu chỉnh ĐKHP do PDT phải chốt danh sách để tính học phí.

- Thời gian học: bắt đầu từ tuần 15/11/2021

- Thời khóa biểu:

+ Lý thuyết: Thứ 4, tiết 1-4 và thứ 6, tiết 1-4 (bắt đầu lúc 7h30 theo lịch ở Linh Trung).

+ Bài tập: thứ 3, tiết 1-4 (bắt đầu lúc 7h30 theo lịch ở Linh Trung, bắt đầu từ tuần 29/11/2021)