Thông báo nghỉ học thực tập Hoá phân tích 2

Khoa Hoá học                                                                    Tp. HCM, ngày 26 tháng 10 năm 2018

THÔNG BÁO

NGHỈ HỌC THỰC TẬP HOÁ PHÂN TÍCH 2

    Vì lý do kỹ thuật của thiết bị liên quan môn học, sinh viên tham gia học môn Thực tập Hoá phân tích 2 nghỉ học ngày 27 tháng 10 năm 2018 (thứ Bảy)

    Tuần sau học lại bình thường tại B16