Lịch thi các lớp Pháp Văn

Sinh viên các lớp Pháp văn theo dõi lịch thi dưới đây:

STT Ngày thi Môn thi Giờ thi Số SV Phòng thi
1 12/01/2015 Pháp văn 1 8:00 20      I33
2 12/01/2015 Pháp văn 2 8:00 20      I34
3 15/01/2015 Pháp văn 1 8:00 20      I33
4 15/01/2015 Pháp văn 5 9:00 20      I34