Thông báo báo cáo cuối kỳ GTN Hóa học đợt 2

Khoa Hóa học                                                  Tp. HCM, ngày 13 tháng 12 năm 2017

THÔNG BÁO

V/v lịch trình môn Giới thiệu ngành Hóa học đợt 2

     Các nhóm môn giới thiệu ngành Hóa học báo cáo cuối kỳ vào ngày 16/12/2017 lưu ý thông báo dưới đây.

Thông báo chi tiết xem tại đây

Đề nghị tất cả sinh viên liên quan thực hiện đúng theo thông báo.

Chú ý: Sinh viên không ký tên vào bảng điểm cuối kỳ xem như không thi và không được xét kết quả cho môn học này.

Mọi trường hợp sẽ không được giải quyết.

Sinh viên gửi thắc mắc qua email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                                                                                                  - BTC lớp học -