Thông báo điểm thi giữa HK 2, NH 2015-2016

THÔNG BÁO ĐIỂM THI GIỮA HK 2/2015-2016

Quản trị, phát triển bao bì

Phức chất

Hóa Hữu cơ 2

Anh văn chuyên ngành 1

Cơ chế phản ứng 2

Các PP phổ nghiệm 14HOH-P

Hóa phân tích 2