Điểm phúc tra học kỳ 1, 2015-2016

ĐIỂM PHÚC TRA HỌC KỲ 1, NH 2015-2016:

Hóa lý 2

Hóa phân tích 1

Hóa nước

Hóa vô cơ 1

Hóa vô cơ 2

Ứng dụng vi tính trong hh

Hóa hữu cơ 2

Cơ chế phản ứng 1

Vật liệu vô cơ

Hóa lý 1