TB - Đánh giá các môn học theo CDIO

Khoa Hóa học thông báo đến các bạn Sinh viên tiến hành cho ý kiến khảo sát với các môn học theo CDIO:

Lưu ý: Chỉ cho ý kiến đánh giá đối với môn mình có tham gia học, hạn chót thực hiện: 31/7/2016

1. Khóa 2015

+ Thực tập Hóa đại cương A

+ An toàn Phòng thí nghiệm

2. Khóa 2014

+ Hóa Vô cơ 2

+ Hóa phân tích 2

+ Hóa Hữu cơ 1

+ Hóa lý 1

3. Khóa 2013, 2012

+ Các phương pháp phổ nghiệm

+ Thực tập Vô cơ chuyên ngành

+ Thực tập Hữu cơ chuyên ngành

+ Hợp chất thiên nhiên

+ Điện hóa ứng dụng

+ Hóa học Nano

+ Phổ nguyên tử

+ Phụ gia Polyme

+ Kỹ thuật gia công Polyme

+ Tổng hợp hóa dược

 Đề nghị các Sinh viên thực hiện nghiêm túc phiếu khảo sát này