Thực hiện phiếu đăng ký học online HK2/19-20 ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học

THÔNG BÁO

V/v Thực hiện phiếu đăng ký học online HK2/19-20 ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học

 

Theo CV số 50/KHTN-ĐT, Phòng Đào tạo triển khai đăng ký dạy trực tuyến HK2/20-21 (từ 16/03/2020 đến 04/04/2020) cho Giảng viên.
Điều kiện cần và đủ của một lớp học trực tuyến:
1. Sỉ số của lớp <=100 SV
2. Giảng viên đồng ý dạy trực tuyến và 100% SV của lớp đồng ý học trực tuyến
3. Giảng viên và sinh viên phải trang bị máy tính (có camera, mic) được kết nối mạng internet
4. Giờ học trực tuyến phải đúng với thời khóa biểu của lớp đăng ký học phần HK2_19-20

Thời gian đăng ký: 10/03/2020 đến hết ngày 12/03/2020

 CV 50/KHTN-ĐT: https://drive.google.com/file/d/12fhhyBbxJkZRtXW4qel17fkLFNRzTpeO/view?usp=sharing

Sinh viên truy cập vào link sau để thực hiện phiếu đăng ký

Phiếu đăng ký