Lịch học bù ngành CNKTHH HK2/19-20

LỊCH HỌC BÙ NGÀNH CNKTHH HK2/19-20

 

NGÀY 31/12/2019 (THỨ 3)

Môn CN các sản phẩm tẩy rửa lớp 16CKH học tiết 1-5 (từ 7g00) phòng F.204

Môn BT Hóa hữu cơ lớp 18CKH-3 học tiết 7-9 (từ 12g30) phòng F.205A

 

NGÀY 02/01/2020 (THỨ 5)

Môn BT Hóa hữu cơ lớp 18CKH-1 học tiết 4-6 (từ 7g00) phòng I.76

Môn Hóa học các hợp chất tự nhiên lớp 17CKH-DH1A (Thầy Hiếu) học tiết 4-6 (từ 9g40) phòng F.111

 

NGÀY 03/01/2020 (THỨ 6)

Môn Triết học Mac Lenin lớp 19CKH-2 học tiết 1-5 (từ 7g00) phòng I.76

Môn Hóa Hữu cơ lớp 18CKH-1 học tiết 7-9 phòng I.34 (học cho đến khi kết thúc môn học)

 

NGÀY 04/01/2020 (THỨ 7)

Môn BT Hóa hữu cơ lớp 18CKH-3 học tiết 1-3 (từ 7g00) phòng I.76