Thông báo phòng học một số môn ngành CNKTHH

THÔNG BÁO

V/v Ngành CNKTHH ngày 04/12/2019

 

MÔN CÔNG NGHỆ ĐIỆN HÓA

Sinh viên nghỉ học ngày 04/12/2019

 

MÔN KIỂM NGHIỆM DƯỢC LIỆU

Sinh viên nghỉ học ngày 06/12/2019 (Bắt đầu học vào ngày 13/12/2019)

 

MÔN CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH nâng cao (lớp 1)

Học tại phòng B.44 chiều thứ 4 hàng tuần (Bắt đầu từ ngày 04/12/2019)