Thay đổi phòng học ngành CNKTHH trong HK2/19-20

THÔNG BÁO

V/v Thay đổi phòng học ngành CNKTHH trong HK2/19-20

 

KHÓA 2016, 2017

Môn Kiểm nghiệm dược liệu học tại phòng I.78 (Bắt đầu từ ngày 06/12/2019)

Môn Công nghệ gia công polymer học tại phòng I.76 (Bắt đầu từ ngày 03/12/2019)

 

KHÓA 2018

Môn Các quá trình và thiết bị cơ học bắt đầu học từ ngày 21/12/2019

 

KHÓA 2019

Lớp 19CKH-2

Môn Hóa đại cương 2 học vào thứ 3 hàng tuần học tại phòng F.202 (Bắt đầu từ ngày 03/12/2019)

Môn Xác suất thống kê học vào thứ 3 hàng tuần học tại phòng F.202 (Bắt đầu từ ngày 03/12/2019)