Nghỉ học môn Các phương pháp phân tích vật liệu khóa 2017, ngành CNKTHH

THÔNG BÁO

V/v Nghỉ học môn Các phương pháp phân tích vật liệu khóa 2017, ngành CNKTHH

 

Do lịch giảng đường nên môn Các phương pháp phân tích vật liệu sáng thứ 3 ngày 03/12/2019 nghỉ

Lịch học được thay đổi như sau:

- Thời gian: tiết 10-12 thứ 2 hàng tuần (bắt đầu từ ngày 09/12/2019)

- Địa điểm: phòng I.76