Thay đổi thời gian đăng ký học phần qua portal ngành CNKTHH trong HK1/19-20 khóa 2016, 2017

THÔNG BÁO

V/v Thay đổi thời gian đăng ký học phần qua portal ngành CNKTHH trong HK1/19-20 khóa 2016, 2017

 

Do hiện tại hệ thống trường đang xử lý dữ liệu đào tạo của các lớp đại trà, nên thời gian đăng ký học phần qua portal của ngành CNKTHH khóa 2016, 2017 được thay đổi như sau:

- Thời gian: từ 10:00 ngày 29/11/2019 (thứ 6) đến 18:00 ngày 30/11/2019 (Thứ 7)

 

Lưu ý:

- Sinh viên đăng ký học lại, học cải thiện vẫn theo lịch đã được thông báo (từ 8g00 ngày 26/11/2019 đến 15g00 ngày 27/11/2019)

Sinh viên theo dõi thời khóa biểu trong thông báo trước (Link thông báo trước)