Thông báo Danh sách sinh viên trình báo cáo môn Internship ngành CNKTHH khóa 2016

THÔNG BÁO

V/v Danh sách sinh viên trình báo cáo môn Internship ngành CNKTHH khóa 2016

 

 

HỘI ĐỒNG 1

-        Thời gian: 13g00 ngày 29/8/2019

-        Địa điểm: phòng I.59A

Danh sách sinh viên trình

 

HỘI ĐỒNG 2

-        Thời gian: 13g00 ngày 29/8/2019

-        Địa điểm: phòng I.76

Danh sách sinh viên trình

 

HỘI ĐỒNG 3

-        Thời gian: 13g00 ngày 29/8/2019

-        Địa điểm: phòng I.78

Danh sách sinh viên trình

 

Lưu ý:

- Thứ tự trong danh sách là thứ tự báo cáo.

- Sinh viên chuẩn bị trước các file báo cáo và trình bày trước hội đồng (powerpoint hoặc prezi,…) trong khoảng thời gian không quá 10 phút.

- Sinh viên có mặt tại Hội đồng báo cáo trước 30 phút để ổn định tổ chức và tham dự suốt buổi báo cáo.

- Trang phục lịch sự, tác phong nghiêm túc khi tham gia bảo vệ đề tài tốt nghiệp.