Thông báo V/V Tổ chức báo cáo Thực tập thực tế (Internship) và seminar môn Nghiên cứu và phát triển ( R&D) dành cho SV ngành CNKTHH khóa 2016

            ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN                   ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

                    KHOA HOÁ HỌC

                                                                                                          

 

Thông báo

 

V/V Tổ chức báo cáo Thực tập thực tế (Internship) và seminar môn Nghiên cứu và phát triển ( R&D) dành cho SV ngành CNKTHH khóa 2016

 

Căn cứ kế hoạch giảng dạy học kỳ 3 năm học 2018-2019, khoa Hóa học tổ chức các buổi báo cáo môn học Thực tập thực tế (Internship) và seminar môn Nghiên cứu và phát triển (R&D) cho sinh viên thuộc chương trình chất lượng cao ngành CNKTHH như sau:

 

1. Lịch trình báo cáo Thực tập thực tế (Internship)

-        Thời gian: từ 13g00 ngày 29/8/2019

 

2. Lịch trình báo cáo seminar môn Nghiên cứu và phát triển (R&D)

-        Hội đồng 1 (Hữu cơ – Hóa dược): từ 13g00 ngày 30/8/2019

-        Hội đồng 2 (Vật liệu năng lượng): từ 13g00 ngày 30/8/2019

-        Hội đồng 3 (Polyme): từ 7g30 ngày 30/8/2019

 

3. Địa điểm và danh sách SV: Sẽ thông báo sau (danh sách sinh viên báo cáo tại các hội đồng sẽ có niêm yết trước 23/8/2019 trên www.chemistry.hcmus.edu.vn).

 

4. Yêu cầu:

 

- Hình thức quyển báo cáo: sinh viên hoàn tất quyển báo cáo theo quy định/mẫu.

- Sinh viên sẽ chuẩn bị 02 quyển báo cáo: nộp tại Văn phòng khoa Hóa học, hạn chót 15g00 ngày 26/8/2019.

- Sinh viên chuẩn bị trước các file báo cáo và trình bày trước hội đồng (powerpoint hoặc prezi,…) trong khoảng thời gian không quá 10 phút.

- Sinh viên có mặt tại Hội đồng báo cáo trước 30 phút để ổn định tổ chức và tham dự suốt buổi báo cáo.

- Trang phục lịch sự, tác phong nghiêm túc khi tham gia báo cáo.

                                                                                     TpHCM, ngày 19 tháng 8 năm 2019

                                                                                 Phó trưởng Khoa Hóa học